„Дамата с шестте шапки“ поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита и управление на личните данни на своите потребители и условията за това са описани в настоящата политика за поверителност.

1. Използване на личните данни на потребителите

Личните данни, предоставени от потребителите на „Дамата с шестте шапки“, независимо от държавата в която пребивават или от която осъществяват достъп до нашите Интернет-страници, могат да бъдат използвани за следните цели:

· Подобряване на качеството на достъп от страна на потребителите до отделни части на нашите Интернет-страници (персонализираната информация помага да отговорим по-добре на индивидуалните нужди на нашите потребители) и с това да бъде избегнато безцелно разпространение на информация към тях

· Подобряване на нашите Интернет-страници, актуализирането на информацията в тях и управлението на потребителския достъп до информационните ресурси, които осигуряваме

· Осъществяване на целенасочени маркетингови дейности за разпространение на информация за нас, наши продукти, услуги, споделяне на добре практики и полезна информация, както и отправяне на специални предложения до наши потребители, съобразени с техните интереси.

· Подобряване на качеството на предоставяните от “Дамата с шестте шапки” продукти и услуги на потребители и клиенти

· Поддържане на контакт с всеки наш потребител и клиент

2. Информация, предоставяна от потребителите

Събираните от нашите потребители лични данни се предоставят доброволно от тях чрез контактни форми, съдържащи задължителни и незадължителни полета. Категориите данни, които най-често събираме са: и-мейл адрес, име, фамилия, телефон за връзка, пощенски адрес. Възможно е да поискаме и данни свързани с бизнеса и дейността на потребителя – име на компанията, длъжност или йерархично ниво, области на интерес и др.

3. Използване на „Бисквитки“ (Cookies)

„Бисквитките“ (Cookies) представляват файлове, които биват прехвърляни от Интернет-страниците или техните доставчици на у

слуги на твърдия диск на компютъра през уеб-браузъра, който потребителят използва. Предназначението им е да бъде запомнена определена информация и да бъде разпознат потребителя – най-често за оптимизиране на достъпа до вече посещавани страници, както и за определяне на предпочитанията и интересите му за рекламни цели. Всеки потребител може сам да избере дали да приема „бисквитки“. Всеки Интернет-браузър може да бъде настроен, така че той да уведомява потребителя, когато „бисквитка“ поиска достъп до компютъра. Така всеки има възможност да приема или откаже дадена „бисквитка“. Все пак, трябва да се има предвид, че промените в браузъра, с които се деактивират функциите за запис на „бисквитки“, могат да попречат на правилната функционалност на някои Интернет-страници и с това ще нарушат безпроблемното им използване от страна на потребителя.

4. Предоставяне на информация на трети страни

“Дамата с шестте шапки” ООД не предоставя, не търгува и не разпространява лична информация на трети лица, по какъвто и да било начин или повод, освен в случаите, когато това се изисква по закон или от оправомощена държавна институция за целите на спазване на законодателството на Европейския съюз и защитата на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на нашите потребители. Информацията за потребителите, която не може да бъде идентифицирана като „лична“ не подлежи на ангажиментите в тази политика.

5. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, “Дамата с шестте шапки” ООД предприема необходими технически и организационни мерки, съобразени с действащото законодателство в областта на защита на данните, за да осигури необходимото ниво на защита на всички лични данни, предоставени от потребителите.

a. Съхранение и защита на личните данни

Информацията, събирана от потребителите при условията на настоящата политика, може да бъде съхранявана на локални, облачни или виртуални сървъри, притежавани и/или наети от “Дамата с шестте шапки” ООД или от негов договорен доставчик на сървърни услуги. В този случай защитата на данните, се гарантира чрез удостоверяване от страна на съответния доставчик, че стандартите на съхранение, защита и управление на информацията съответстват на действащите законови норми и технически изисквания, включително и на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година (GDPR).

b. Конфиденциалност при обработка и използване на информацията

Всички служители на “Дамата с шестте шапки” ООД, които имат достъп до лична информация на потребителите са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с което се гарантира използването на данните само и единствено за целите на изпълнението на тяхната работа.

c. Използване на външни платформи и системи

“Дамата с шестте шапки” ООД използва външни системи и платформи за управление на контактите със своите клиенти и потребители. Всички предоставени клиентски данни се съхраняват на техни сървъри и при условията и стандартите, изисквани от действащото законодателство.

За маркетингови цели “Дамата с шестте шапки” използва следните платформи и системи, чрез които се събират, съхраняват и използват лични данни на потребители:

· MailChimp.com – облачна система за маркетингова автоматизация, съхраняваща клиентски данни в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

· Mautic.com – облачна система за маркетингова автоматизация, съхраняваща клиентски данни в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

· HubSpot.com – облачна система за маркетингова автоматизация, съхраняваща клиентски данни в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

За съхранение на данните с цел административно управление на компанията, “Дамата с шестте шапки” използва следните платформи и системи, чрез които се събират, съхраняват и използват лични данни на потребители:

· Google Drive – облачна система за съхранение на данни, собственост на Google.com, съхраняваща клиентски данни в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

· pCloud.com – облачна система за съхранение на данни и файлове, оптимизирана в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

d. Управление на личните данни

За данните на потребители от страни, членки на Европейския Съюз, “Дамата с шестте шапки” ООД отговаря на общия регламент на ЕС за защита на данните по отношение на събирането, използването, съхранението и управлението на лични данни. В тази връзка, “Дамата с шестте шапки” ООД удостоверява, че е създадена техническа и организационна обезпеченост на изискванията за: уведомление, получаване на съгласие, осигуряване на достъп, съхранение и възможност за заличаване на личните данни на всеки потребител. При желание или нужда от страна на даден потребител за достъп, справка или заличаване на личните му данни, потребителят може да се свърже с представител на “Дамата с шестте шапки” или да изпрати искане чрез каналите за контакт, посочени в параграф „Контакти“

e. Срокове за съхранение на лични данни

“Дамата с шестте шапки” ООД съхранява личните данни, събрани от потребителите чрез получено изрично съгласие за неограничен период от време, освен ако не е предвидено друго чрез конкретен закон. В случай на отписване на потребител от определена контактна група или сегмент, данните му остават за съхранение в съответната система, без да бъдат използвани в маркетинговата комуникация, насочена към тази конкретна контактна група или сегмент. В случай на постъпила заявка за цялостно заличаване на данните на потребител, отговорното лице от страна на “Дамата с шестте шапки” ООД предприема максимално бързо съответните действия за окончателно и необратимо заличаване на данните от съответните системи, контактни групи, маркетингови сегменти и бази данни, в които те фигурират.

6. Съгласие с настоящата политика

Всеки потребител, който използва Интернет-страниците на “Дамата с шестте шапки” ООД, се съгласява с настоящата политика за поверителност и управление на лични данни.

Когато “Дамата с шестте шапки” осъществява контакт с потенциален потребител чрез комуникационна или маркетингова кампания, съгласието на съответния потребител с настоящата политика се изисква изрично чрез съответните технически средства.

7. Промени в политиката за поверителност и управление на лични данни

Всяка промяна в настоящата политика за поверителност и управление на лични данни, ще бъде своевременно публикувана на централната Интернет-страница на “Дамата с шестте шапки” на адрес: https://theladywithsixhats.com/privacy-policy/

8. Контакти

Въпроси относно тази политика за поверителност и управление на лични данни, могат да бъдат отправяни в работни дни чрез:

E-mail: info@theladywithsixhats.com

Телефон: 0897249256

Работно време: Понеделник – Петък: 9:30 ч. – 17:00 ч.